Hem Net-Plan    
 


ASI

För att bidra till en ökad användning av den information som ASI-intervjun ger har Råbe och Kobberstad i samarbete med den amerikanske ASI-Utbildaren Thomas Coyne utvecklat ett Beslutstöd baserat på ASAM:s sex dimensioner. Beslutstödet är en del i en serie nya verktyg som vi samlat under namnet Net-Plan. Verktyg för att underlätta val av vårdnivå i en initial vårdplan men också verktyg för lokal uppföljning och dokumentation. Net-Plan ingår till en början som integrerade delar i datorprogrammet Net-Klient.

Net-Plan Beslutstöd syfte är att underlätta val av vårdnivå samt omfattning av vården. Resultatet blir en initial vårdplan och en samlad bild av vårdbehovet! Informationen ger ett underlag för planeringen av vården tillsammans med klienten. Beslutsstödet sorterar svaren i ASI samt svar från tilläggsfrågor utifrån 6 olika perspektiv. Sex dimensioner som American Society of Addiction Medicine, ASAM visat har särskild betydelse för att personer med missbruk eller beroende ska få rätt hjälp på rätt nivå.

De 6 dimensionerna i ASAM
I - Acute Intoxication and / Withdrawal Potential
II - Biomedical Conditions and Complications
II - Emotional, Behavioral or Cognitive Conditions and Complications
IV - Readiness to Change (formerly treatment acceptance / resistance)
V - Relapse, Continued Use or Continued Problem Potential
VI - Recovery / Living Environment

Net-Plan hjälper till med att förenkla bedömning kring och bedöma risker förknippade med:

  1. Missbrukets eller beroendets omfattning
  2. Abstinens
  3. Fysisk hälsa
  4. Psykisk hälsa
  5. Risk för återfall eller fortsatt missbruk
  6. Levnadsförhållanden
  7. Motivation till förändring

Baserat på det underlag som beslutstödet tar fram gör intervjuaren en bedömning av risknivå för varje dimension och utifrån slutliga summeringen kan han/hon ge ett förslag på vårdnivå för klienten. Vårdnivåerna är hämtade från de nationella riktlinjerna för missbrukarvården. I förlängningen är det detta underlag och denna bedömning som följande Net-Plan-verktyg kommer att följa upp och jämföra med vilka insatser som givits på vägen.

Förutom Thomas Coyne så har Socialstyrelsen och flera kommuner som tex. Umeå och Karlstad varit delaktiga i framtagandet av Beslutstödet.

 

 


ASI Moviestill
För att göra en bedömning av klientens motivation till förändring används '5 stages of change'

ASI Formulär
Abstinenssidan i Net-Plan Beslutstöd

ASI Formulär
Summering och bedömning av vårdnivå i Net-Plan Beslutstöd

Information om Net-Klient
(RK hemsida)

Starta Net-Klient